Notificare cu privire la limitarea răspunderii START CASA VISIO

Prin utilizarea aplicației StartCasa  pentru telefoanele utilizând sistemul Android (”Aplicația” sau ”StartCasa”), potrivit Termenelor și Condițiilor, Utilizatorul este de acord cu prezenta notificare cu privire la limitarea răspunderii START CASA VISIO (”Notificare”).

START CASA VISIO poate, în orice moment să revizuiască această Notificare. Odată cu modificarea Notificării, Utilizatorul va primi un e-mail pe adresa înregistrată la crearea contului, prin care este informat cu privire la modificarea Notificării și va fi rugat să ia cunoștință și să accepte modificările implementate. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu modificările aduse Notificării, este rugat să înceteze imediat utilizarea Aplicației și să procedeze la dezinstalarea acesteia.

 • Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

Aplicația şi toate elementele acesteia, incluzând, fără limitare, codul sursă, textele, formatările, imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, materialele video, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe aceasta Aplicație (“Conţinut“) sunt proprietatea START CASA VISIO sau al unor terțe părți care au acordat START CASA VISIO dreptul de a utiliza respectivul Conținut, cu excepţia cazului în care nu este specificat altfel.

 • Conținutul este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Conținutul nu poate fi copiat, supus unor operațiuni de inginerie inversă, decompilat, dezasamblat, modificat, integrat în alte aplicații sau website-uri, încadrat, schimbat sau distribuit, redistribuit, licențiat, sublicențiat sau transferat în orice formă de către dumneavoastră.
 • Orice Conţinut care constă într-o marcă sau logo reprezintă marca înregistrată sau neînregistrată a START CASA VISIO sau a unor terțe părți care au acordat START CASA VISIO dreptul de a utiliza respectiva marcă. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în Termene și Condiții, fără permisiunea prealabilă, formulată în scris a titularului drepturilor asupra Conţinutului.
 • Niciunul dintre elementele din Aplicație nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând START CASA VISIO, cu excepția cazurilor expres reglementate în Termene și Condiții sau în prezenta Notificare.
 • De asemenea, Utilizatorul va despăgubi START CASA VISIO pentru oricare și toate prejudiciile cauzate ca urmare a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului sau a prevederilor prezentei secțiuni.

START CASA VISIO oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Aplicației. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Aplicația în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Aplicației sau oricărui server sau rețea care stă la baza Aplicației, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a utiliza Aplicația.

 • Exonerarea de răspundere 
 • Utilizatorul înțelege și recunoaște că utilizează Aplicația pe răspunderea sa, START CASA VISIO, angajații, afiliații sau partenerii contractuali ai acestuia nu pot fi ținuți răspunzători pentru prejudiciile, de orice natură, care ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea Aplicației sau a Conținutului.
 • START CASA VISIO nu garantează că Aplicația nu va conține viruși și că va funcționa neîntrerupt și fără erori.
 • START CASA VISIO nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice defecțiune a telefonului mobil, tabletei sau a altui dispozitiv prin intermediul căruia este accesată și folosită Aplicația.
 • Despăgubiri

Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, și cheltuială START CASA VISIO, angajații, afiliații și partenerii contractuali ai acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din:

 • încălcarea prezentei Notificări sau a Termenelor și Condițiilor de către Utilizator sau de către o terță parte căreia Utilizatorul i-a permis să acceseze și să folosească Aplicația de pe Contul său de utilizator sau de pe dispozitivul său;
 • utilizarea necorespunzătoare a Aplicației, de către Utilizator.
 • Link-uri către site-urile sau către aplicațiile unei terţe părţi

Aplicația poate conţine link-uri către alte site-uri sau aplicații aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât START CASA VISIO. Astfel de link-uri sunt furnizate Utilizatorului pentru a le folosi numai dacă va dori aceasta. Utilizatorul înțelege că START CASA VISIO nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri sau aplicații. Fără a se limita la acestea, START CASA VISIO îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri sau aplicații:

încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;

sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;

nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

nu oferă o securitate adecvată;

conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

sunt licenţioase sau calomnioase.

Utilizatorul înțelege că START CASA VISIO nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri/aplicații.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că dacă accesează, prin intermediul unui link astfel de site-uri / aplicații, își asumă personal riscul, acestei acțiuni.

PRIN UTILIZAREA ACESTEI APLICAȚII UTILIZATORUL ÎȘI EXPIRMĂ, ÎN MOD EXPRES, ACORDUL CU PRIVIRE LA PREVEDERILE URMĂTOARELOR CLAUZE: ”Drepturile asupra Conţinutului Aplicației”, ”Exonerarea de răspundere”, ”despăgubiri”, ”Link-uri către site-urile sau către aplicațiiLE unei terţe părţi”.

Telefon